واحد عسلویه

استان بوشهر،عسلویه ( پتروشیمی های مبین،پارس،کاویان و مخازن و پایانه های پتروشیمی)- شرکت کالای پتروشیمی
مدیریت   ۲۴/۰۷۷۲۷۳۲۱۱۲۳
داخلی
نام
۲
آقای محمد مهرزاد
اداره طبقه بندی کالا  
داخلی
نام
۴۲۶۹-۰۷۷۲۷۲۶۳۸۸۰
داوود همتایی
۴۲۶۹-۰۷۷۲۷۲۶۳۸۸۰
احمد بیگی
۰۷۷۲۷۳۲۱۲۳۱
آقای ناهیدی
۰۷۷۲۷۳۲۱۲۳۱
علی کاویانپور
اداری و خدمات  
داخلی
نام
(داخلی ۲)۴-۰۷۷۲۷۳۲۱۱۲۳
آقای نظری
اداره خرید مبین  
داخلی
نام
۰۷۷۲۷۳۲۱۲۳۰
آقای محمدرضا محمودی
۰۷۷۲۷۲۶۳۴۸۴
آقای علی حسینی
۰۷۷۲۷۲۶۲۵۸۳
آقای محمودی
۰۷۷۲۷۳۲۴۷۳۷
آقای زمانی
۰۷۷۲۷۳۲۴۷۳۷
آقای شاکرمی
۰۷۷۲۷۳۲۴۷۳۷
محمد جعفری
اداره خرید پارس   ۰۷۷۲۷۲۶۳۸۷۱
داخلی
نام
سید یاسین موسوی نژاد
مازیار سبز قبایی
محمد جواد عباسی
۰۷۷۲۷۲۶۳۸۷۱
هانی کردوانی
انبار پارس   ۰۷۷۲۷۳۲۴۰۳۹
داخلی
نام
عباس مرادی
رضا دهقان
امین عساکره
عبدالوهاب ابراهیمی
نظیر سپاهی
غلام رسول الهیاری
محمد مهدی مرادی
مسعود دریس
انبار کاویان  
داخلی
نام
ذبیح اله بهمنی
انبار و خرید مخازن و پایانه ها   ۰۷۷۲۷۳۲۲۰۷۱
داخلی
نام
علی اکبر سوخته زاده
حمد عبداله زاده
احمد هاشمی
فرشید پردیس
سندرسی و امورمالی  
داخلی
نام
۱۰۴۴
بهزاد باقری
۱۰۴۴
سلمان دبیریان
۱۰۴۴
مرتضی عباسی
انبار مبین   ۰۷۷۲۷۲۶۲۵۸۳
داخلی
نام
۱۰۴۸
منصور کشاورزیان
۱۰۴۸
محسن انصاری فر
۱۰۴۸
عبداله هوشمند نژاد
۱۰۴۸
جلیل بی باک
واحد سفارشات   ۰۷۷۲۷۲۶۳۸۷۱
داخلی
نام
حمید رضا موطوری
داوود عادله
۰۷۷۲۷۲۶۳۸۷۱
نسترن اصلاحیان
R & D اداره دریافت و صدور کالا  
داخلی
نام
دانیال حسینی
۰۷۷۲۷۳۲۴۰۳۹
سیدمحمد رضا کریمی
۱۳۳۴-۰۷۷۲۷۲۶۲۵۸۳
مسعود جهانبخش
۱۲۵۵-۰۷۷۲۷۲۶۲۵۸۳
محمد حسین کاویانی
۱۲۵۵-۰۷۷۲۷۲۶۲۵۸۳
ابراهیم حاجی پور